Giáo viên tiểu học Việt Anh

Mỗi lớp của tiểu học Việt Anh được chủ nhiệm và giảng dạy bởi:

  • 01 giáo viên chuyên tiểu học
  • 01 giáo viên chuyên tiếng Anh tiểu học
  • 01 giáo viên nước ngoài (ở các bộ môn có sử dụng tiếng Anh)
  • Và một số các giáo viên dạy các môn đặc thù, chính khoá và ngoại khoá.